โครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR Visit) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2566

        จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

         การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์  ดำเนินการผ่านโครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จากระบบ MUQD (Mahidol University Quality Development) ในปี2555 ปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) เข้าสู่เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence)และในปี 2557 ได้นำเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QAมาใช้สำหรับระดับหลักสูตร โดยภาควิชา/หลักสูตร จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่

 

ส่วนที่ 1  การประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

ส่วนที่ 2  การประเมินตนเองของหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.

                (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

ส่วนที่ 3  การประเมินตนเองของหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

ส่วนที่ 4  ผลการประเมินปีที่ผ่านมา และการพัฒนาปรับปรุง

ซึ่งคุณสมบัติของคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจฯ ประกอบด้วย

 

  1. คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร จะต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ เกณฑ์ AUN-QA

  2. คุณสมบัติของประธานกรรมการเยี่ยมสำรวจฯ จะต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน (Accessor) ทั้ง EdPEx และ AUN-QA หรือ ผ่านการอบรมอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหาร (รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ประจำปี 2566  (.docx) >> download<<

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 (.docx) >> download<<

เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2566 (.PDF) >> download<<

วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤกษภาคม 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
วัชรี  ใจซื่อกุล โทร.0-2201-5036

Solverwp- WordPress Theme and Plugin