“เรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท”

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายที่จะเชื่อมโยงองค์ความรู้จากพันธกิจหลัก และใช้แนวคิดเรื่องการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility :CSR) และได้จัดกิจกรรมสังคมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ขึ้น ภายใต้โครงการ “เรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท” โดยร่วมกับ “เรือแบ่งปันนาวา RILCA บริรักษ์” สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม

Read more

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืน ครั้งที่1/2563 และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ”แนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)”

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และนางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืนของคณะวิทยาศาสตร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

Read more

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน รับชมรับฟังความรู้ ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

📝 เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน รับชมรับฟังความรู้ ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Performance Excellence Framework) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ ผ่านทาง MUSC Channel เลือกรับชมได้ตาม EP ด้านล่าง หรือรับฟังกันอย่างต่อเนื่องแบบ

Read more

รายงานประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงขอนำเสนอรายงานประจำปีงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงาน และเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปี 2563 ครั้งที่ 1

ด้วยงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปี 2563 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม K101

Read more

การเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล

การเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุม K102

Read more

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลนำโดยท่านอธิการบดี กำหนดการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น.  ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more