โครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

        จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา            พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

        การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์  ดำเนินการผ่านโครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จากระบบ MUQD         (Mahidol University Quality Development) ในปี 2555 ปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) เข้าสู่เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence) และในปี 2557 ได้นำเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มาใช้สำหรับระดับหลักสูตร โดยภาควิชา/หลักสูตร จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 การประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

ส่วนที่ 2 การประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN-QA

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินและการพัฒนา (นำผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ไปพัฒนา/ปรับปรุง อย่างไร)

ส่วนที่ 4 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

 

ซึ่งคุณสมบัติของคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจฯ ประกอบด้วย

  1. คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ปี 2563 จะต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ เกณฑ์ AUN-QA

  2. คุณสมบัติของประธานกรรมการเยี่ยมสำรวจฯ จะต้อง

    • เป็นผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และ เกณฑ์ AUN-QA หรือ

    • ทำหน้าที่ประธานกรรมกรรมการเยี่ยมสำรวจในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx หรือ เกณฑ์ AUN-QA

แผนการดำเนินงานโครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

วันที่
กิจกรรม
10 มิ.ย. 63
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ(ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings)
10 มิ.ย.63
จัดทำบันทึกให้ภาควิชา/ศูนย์/กลุ่มสาขาวิชา/งาน เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
และแจ้งช่วงเวลาที่ต้องการรับเยี่ยมจากคณะกรรมการฯ
24 มิ.ย.63
ประสานงานกรรมการเพื่อจัดตารางการเข้าเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ
10 ก.ค.63
ภาควิชา/ศูนย์/กลุ่มสาขาวิชา/งาน ส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจำปี 2563
10 – 21 ส.ค.63
กรรมการลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจ ภาควิชา/ศูนย์/กลุ่มสาขาวิชา/งาน
และรายงานผลเบื้องต้น
24 – 28ส.ค.63
ภาควิชา/ศูนย์/กลุ่มสาขาวิชา/งาน รับทราบผลการเยี่ยมสำรวจอย่างเป็นทางการ
ภาควิชา/ศูนย์/ กลุ่มสาขาวิชา/งาน
วัน/เวลาที่เยี่ยม
รายชื่อคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจฯ
ภาควิชา/ศูนย์/กลุ่มสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ
วันจันทร์ที่ 10 ส.ค.63
อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (ประธาน)
ชีววิทยา
เวลา 10.00 – 11.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภาณุพินธุ
สรีรวิทยา
ห้อง BT 205
จุลชีววิทยา
วันจันทร์ที่ 10 ส.ค.63
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธนะวันต์ (ประธาน)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
เวลา 14.00 – 15.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
กายวิภาคศาสตร์
ห้อง PR 611
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
วันอังคารที่ 11 ส.ค.63
อาจารย์ ดร.นิสา ปฏิการมณฑล (ประธาน)
เทคโนโลยีชีวภาพ
เวลา 10.00 – 11.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
ชีววิทยา
Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings
กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
วันอังคารที่ 11 ส.ค.63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร (ประธาน)
เภสัชวิทยา
เวลา 14.00 – 15.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
ชีววิทยา
ห้อง SC1 – 253
ชีวเคมี
วันพฤหัสบดีที่ 13 ส.ค.63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล (ประธาน)
คณิตศาสตร์
เวลา 10.00 – 11.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ
กายวิภาคศาสตร์
ห้อง PR 301
คณิตศาสตร์
วันศุกร์ที่ 14 ส.ค.63
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธนะวันต์ (ประธาน)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
เวลา 14.00 – 15.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร
เภสัชวิทยา
ห้อง M 205
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
พฤกษศาสตร์
อาจารย์ ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี
ชีววิทยา
เภสัชวิทยา
วันจันทร์ที่ 17 ส.ค.63
รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ (ประธาน)
หนภ.สรีรวิทยา
เวลา 10.00 – 11.00 น.
อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
ชีววิทยา
ห้อง PR 501
พฤกษศาสตร์
วันอังคารที่ 18 ส.ค.63
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (ประธาน)
ชีวเคมี
เวลา 10.00 – 11.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์
ฟิสิกส์
ห้อง N 209
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
คณิตศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
วันอังคารที่ 18 ส.ค.63
รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง (ประธาน)
หนภ.เภสัชวิทยา
เวลา 14.00 – 15.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ
สรีรวิทยา
ห้อง B 107
สรีรวิทยา
วันพุธที่ 19 ส.ค.63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล (ประธาน)
คณิตศาสตร์
เวลา 10.00 – 11.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล
พฤกษศาสตร์
ห้อง PR 408
อาจารย์ ดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์
พยาธิชีววิทยา
ชีววิทยา
วันพุธที่ 19 ส.ค.63
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (ประธาน)
ชีวเคมี
เวลา 14.00 – 15.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล
หนภ.ฟิสิกส์
ห้อง N 416
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ
สรีรวิทยา
ฟิสิกส์
วันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค.63
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (ประธาน)
ชีวเคมี
เวลา 10.00 – 11.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
พยาธิชีววิทยา
ห้อง P 603
รองศาสตราจารย์ ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ
กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ
งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
(หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์,หลักสูตรพิษวิทยา, หลักสูตรเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล)
วันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค.63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก บุญวงษ์ (ประธาน)
คณิตศาสตร์
เวลา 11.00 – 12.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
เภสัชวิทยา
ห้อง K 316
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวี เนียมศิริ
เทคโนโลยีชีวภาพ
พยาธิชีววิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค.63
อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (ประธาน)
ชีววิทยา
เวลา 14.00 – 15.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
สรีรวิทยา
ห้อง PR 101
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล
กายวิภาคศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ
วันศุกร์ที่ 21 ส.ค.63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล (ประธาน)
คณิตศาสตร์
เวลา 10.00 – 11.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
พฤกษศาสตร์
ห้อง B 400
เคมี
วันศุกร์ที่ 21 ส.ค.63
อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (ประธาน)
ชีววิทยา
เวลา 14.00 – 15.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
หนภ.กายวิภาคศาสตร์
ห้อง C 118
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ
เทคโนโลยีชีวภาพ
วันที่
เวลา
ภาควิชา/ศูนย์/กลุ่มสาขา
วันจันทร์ที่ 10 ส.ค.63
เวลา 10.00 – 11.00 น
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 
เวลา 14.00 – 15.00 น.
ภาควิชาจุลชีววิทยา
วันอังคารที่ 11 ส.ค.63
เวลา 10.00 – 11.00 น
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
 
เวลา 14.00 – 15.00 น.
กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ส.ค.63
เวลา 10.00 – 11.00 น.
ภาควิชาชีวเคมี
วันศุกร์ที่ 14 ส.ค.63
เวลา 14.00 – 15.00 น
ภาควิชาคณิตศาสตร์
วันจันทร์ที่ 17 ส.ค.63
เวลา 10.00 – 11.00 น.
ภาควิชาเภสัชวิทยา
วันอังคารที่ 18 ส.ค.63
เวลา 10.00 – 11.00 น.
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
 
เวลา 14.00 – 15.00 น
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
วันพุธที่ 19 ส.ค.63
เวลา 10.00 – 11.00 น.
ภาควิชาสรีรวิทยา
 
เวลา 14.00 – 15.00 น
ภาควิชาชีววิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค.63
เวลา 10.00 – 11.00 น.
ภาควิชาฟิสิกส์
 
เวลา 11.00 -12.00 น.
งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา(หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์,หลักสูตรพิษวิทยา, หลักสูตรเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล)
 
เวลา 14.00-15.00น.
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
วันศุกร์ที่ 21 ส.ค.63
เวลา 11.00 -12.00 น.
กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ
 
เวลา 14.00-15.00น.
ภาควิชาเคมี
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
วัชรี ใจซื่อกุล โทร.0-2201-5036

Solverwp- WordPress Theme and Plugin