วันอังคารที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 10.00-11.00 น. Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. อาจารย์ ดร.นิสา ปฏิการมณฑล (ประธาน)  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ ภาควิชาชีววิทยา

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin