วันอังคารที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 14.00-15.00 น.  ห้อง Sc1-253

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. อาจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร (ประธาน) ภาควิชาเภสัชวิทยา

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล ภาควิชาชีววิทยา

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin