วันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 2563 เวลา 14.00-15.00 น.  ห้อง ห้อง C 118

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (ประธาน) ภาควิชาชีววิทยา

  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

  3. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

     

Solverwp- WordPress Theme and Plugin