วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 14.00-15.00 น.  ห้อง M 205
คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธนะวันต์ (ประธาน) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
  2. อาจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร ภาควิชาเภสัชวิทยา
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส ภาควิชาพฤกษศาสตร์
  4. อาจารย์ ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี ภาควิชาชีววิทยา

Solverwp- WordPress Theme and Plugin