วันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ห้อง ห้อง B 400

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล (ประธาน) ภาควิชาคณิตศาสตร์

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์

                      

Solverwp- WordPress Theme and Plugin