ประชุมชี้แจงการจัดทำ SAR เยี่ยมภาควิชา 2562

ประชุมชี้แจงการจัดทำ SAR เยี่ยมภาควิชา 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง สำหรับการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/กลุ่มสาขา/ศูนย์/หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจะส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพภายในส่วนงานที่นำไปปฏิบัติครอบคลุมทุกภาควิชา/เทียบเท่าและหลักสูตรทั้งหมด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับสากล ได้แก่ EdPEx/TQA และเกณฑ์ระดับหลักสูตร สกอ. และ AUN-QA ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดโดยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้อง K102 ระหว่างเวลา 09:00 – 12:00

หน้าปกและรายการตรวจสอบ (check list) รายงานประเมินตนเอง
ส่วนที่ 1 การประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (โครงร่างองค์กรและด้านกระบวนการทำงาน ของคณะและภาควิชา/กลุ่มสาขา/ศูนย์)
Generic vs Specific ASK Model (Attitude Skill Knowledge)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin