มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20

                 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ […]

Thank you Quality Team

คณะวิทยาศาสตร์ยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2563 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง เพื่อยื่นขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ———THANK YOU – MUSC Quality Team——— AFTER YOU for YOU.                

การยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองเพื่อยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืน ครั้งที่1/2563 และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ”แนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)”

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และนางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืนของคณะวิทยาศาสตร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)” โดยมีการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ WebEx Meeting ให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารการบรรยายฯ

ประชุมเตรียมความพร้อม MUSC EdPEx 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx/TQA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 โดยแบ่งการประชุมเป็นสองรอบ และมีเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ กำหนดการเยี่ยมสำรวจ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 เอกสารที่ทางคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจขอเพิ่มเติม เอกสารสรุปลักษณะองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์และกระบวนการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx/TQA พร้อมตัวอย่างคำถาม

อบรมการเขียนรายงาน TQA

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการอบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing 2018 ซึ่งเป็นหลักสูตรการเขียนรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มีแผนจะยื่นเพื่อขอรับรางวัลภายในปี 2562 ทั้งนี้ทางหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถวางแผนและจัดทำรายงาน วิธีการและผลการดำเนินงานขอองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 รายงานผลการดำเนินการขององค์กรคืออะไร ประโยชน์ของการจัดทำรายงาน การวางแผนการจัดทำรายงาน องค์ประกอบของรายงานที่ดี ความสำคัญของโครงร่างองค์กร โครงร่างองค์กรที่ดี และการจัดทำโครงร่างองค์กร Workshop: การฝึกเขียนโครงร่างองค์กร หลักการเขียน ADLI และ Maturity ขององค์กร หลักการเขียนรายงานหมวดที่ 1-6 รายงานหมวด 1-6 ที่ดี และการบ้านสำหรับ Workshop การเขียนตอนเกณฑ์หมวด 1-6 (กลุ่มของคณะวิทย์ เลือกหมวด 5) วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 […]

TQA Criteria Training

บุคคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TQA Criteria ที่ดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อให้ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โดยใช้ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirement) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหา และนำมาประยุกต์ใช้กับการใช้เกณฑ์คุณภาพทางการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx ของ สกอ. ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริการและพัฒนาองค์กร กำหนดการอบรม (อ้างอิงรอบการอบรม 21-23 กุมภาพันธ์ 2561) วันที่ 1 0900 ความเป็นมาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและตนเอง ระดับพัฒนาการขององค์กร 1045 ค่านิยมหลักและเจตจำนกของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ TQA Framework 1300 โครงร่างองค์กร 1445 รูปแบบหัวข้อของเกณฑ์และมิติการให้คะแนน 1530 หมวด 7 ผลลัพธ์ วันที่ 2 0900 หมวด 3 ลูกค้า 1045 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 3 (หัวข้อ 7.1ก […]

การอบรม TQA Criteria 2016

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีโครงการพัฒนา MUSC Assessor เพื่อพัฒนาบุคลากร และให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะ ตรวจประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานและภาควิชาต่าง ๆ ได้ ในแต่ละปีได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA Criteria) เสมอมา โดยในปี พ.ศ. 2559 นี้ได้ส่งผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าอบรมเกณฑ์ดังกล่าว ตามที่รวบรวมไว้ดังนี้ ผู้ผ่านการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากร เชษฐพงศ์ สินธารา ณัฐพัชร ล้อประดิษฐ์พงศ์ วลีพร ธนาธิคม เอกสารประกอบการอบรม หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารอื่นๆ เอกสารแนะนำการอบรมโปรแกรมอื่น ๆ เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2557 Public Training Program 2016 ใบสมัครการอบรม สร้างการแข่งขันที่ยั่งยื่นด้วย core competency ขององค์กร เอกสารแนะนำการอบรม เจาะลึก 8 เครื่องมือสำคัญ ด้านการบริหารจัดการ จาก […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin