การยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

การยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองเพื่อยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin