วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564   เวลา  13.30-15.30  น.

จำนวนผู้เข้าร่วม 16 คน

สรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน (PA-VISIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน