ผู้ผ่านการอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด หมายเหตุ
1. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี Tier 1 on 21-24 June 2016, Tier 2 on 21-27 September 2018
2. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ/ภาควิชาชีววิทยา Tier 1 on 9-12 January 2018, Tier 2 on 21-27 September 2018
3. ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา Tier 1 AUN-QA Training 12-15 June 2018
4. ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล ภาควิชาชีววิทยา Tier 1 AUN-QA Training 2019 (May)
5. รศ.ดร.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ Tier 1 AUN-QA Training 2019 (May)

ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม MU AUN-QA Assessor

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด หมายเหตุ
1. รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร หลักสูตรพิษวิทยา MU AUN-QA Assessor รุ่น 1
2. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ MU AUN-QA Assessor รุ่น 1
3. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี MU AUN-QA Assessor รุ่น 1
4. รศ.ดร.นพ.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ MU AUN-QA Assessor รุ่น 3
5. รศ.ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ MU AUN-QA Assessor รุ่น 3
6. รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา MU AUN-QA Assessor รุ่น 3
7. ผศ.ดร.รัชกฤติ ศรีเกื้อ ภาควิชาสรีรวิทยา MU AUN-QA Assessor รุ่น 3
8. ผศ.ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ ภาควิชาสรีรวิทยา MU AUN-QA Assessor รุ่น 3
9. รศ.ดร.สมบัติ ธนะรัตน์ ภาควิชาเคมี MU AUN-QA Assessor รุ่น 3
10. ผศ.ดร.วิชชุดา แสงสว่าง ภาควิชาสรีรวิทยา MU AUN-QA Assessor รุ่น 3
  ผศ.ดร.กภ.จตุพร วงศ์สาธิตกุล ภาควิชาสรีรวิทยา (ลาออก 1 ม.ค. 2560) MU AUN-QA Assessor รุ่น 3
11. รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ MU AUN-QA Assessor รุ่น 4
12. รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ MU AUN-QA Assessor รุ่น 4
13. รศ.ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ MU AUN-QA Assessor รุ่น 4
14. ผศ.ดร.กรกนก บุญวงษ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ MU AUN-QA Assessor รุ่น 4
15. ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ ภาควิชาชีววิทยา MU AUN-QA Assessor รุ่น 4
16. ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล ภาควิชาสรีรวิทยา MU AUN-QA Assessor รุ่น 5
17. รศ.ดร.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล ภาควิชาพยาธิชีววิทยา MU AUN-QA Assessor รุ่น 5
18. รศ.ดร.ณัฐวุธ สิบหมู่ ภาควิชาเภสัชวิทยา MU AUN-QA Assessor รุ่น 5
19. อ.ดร.พรทิพา  กอประเสริฐถาวร ภาควิชาเภสัชวิทยา MU AUN-QA Assessor รุ่น 5
20. อ.ดร.สมศักดิ์  โอฬารกิจเจริญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ MU AUN-QA Assessor รุ่น 5
22. รศ.ดร.ไกร  มีผล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ MU AUN-QA Assessor รุ่น 5
21. อ.ดร.นิสา  ปฏิการมณฑล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ MU AUN-QA Assessor รุ่น 5
22. อ.ดร.อัญชีรา  วิบูลย์จันทร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ MU AUN-QA Assessor รุ่น 5
23. อ.ดร.พนิดา  คงสวัสดิ์วรกุล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ MU AUN-QA Assessor รุ่น 5
24. อ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล ภาควิชาชีววิทยา MU AUN-QA Assessor รุ่น 6
25. รศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส ภาควิชาเภสัชวิทยา MU AUN-QA Assessor รุ่น 6
26. ผศ.ดร.มาริสา พลพวก ภาควิชาจุลชีววิทยา MU AUN-QA Assessor รุ่น 6
27.  รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ ภาควิชาสรีรวิทยา MU AUN-QA Assessor รุ่น 6

หมายเหตุ

ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม MU AUN-QA Criteria/SAR

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด หมายเหตุ
1. ผศ.ดร.ทศพร บุญยฤทธิ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ MU AUN-QA Criteria รุ่น 1
2. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ MU AUN-QA Criteria รุ่น 1
3. รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย MU AUN-QA Criteria รุ่น 2
4. ผศ.ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย MU AUN-QA Criteria รุ่น 2
5. ผศ.ดร.ณัฏฐิณี จันทรรัตโนทัย หลักสูตรเภสัชวิทยา MU AUN-QA Criteria รุ่น 2
6. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ หลักสูตรพยาธิชีววิทยา MU AUN-QA Criteria รุ่น 2
7. อ.ดร.พรทิพย์ ชัยชมภู หลักสูตรพยาธิชีววิทยา MU AUN-QA Criteria รุ่น 2
8. อ.ดร.อจริรภาส์ พันธัย หลักสูตรนินิวิทยาศาสตร์ MU AUN-QA Criteria รุ่น 2

หมายเหตุ ผู้ผ่านการอบรมแต่ละรุ่นที่สมบูรณ์ จะต้องเขียน SAR ของหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA 2016

ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม CUPT-QA Criteria (ทปอ.)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด หมายเหตุ
1. ผศ.ดร.กรกนก บุญวงศ์ หลักสูตรคณิตศาสตร์บัณฑิต CUPT-QA Criteria รุ่น 1

ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม CUPT AUN-QA Assessor (ทปอ.)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด หมายเหตุ
1. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง/ภาควิชาชีววิทยา CUPT Indicators Tier 1 (13 พ.ค. 2560) CUPT Indicators Tier 2 (16-17 มิ.ย. 2560) อบรม Tier 1 รอบ 2 วันที่ 19 มี.ค. 2559 Tier 2 รอบ 1 วันที่ 13-14 พ.ค. 2559
2. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี อบรม Tier 1 รอบ 2 วันที่ 22 มี.ค. 2559 Tier 2 รอบ 1 วันที่ 13-14 พ.ค. 2559

ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม CUPT Indicators (ทปอ.)

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด หมายเหตุ
1. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง/ภาควิชาชีววิทยา ขึ้นทะเบียน 2559

ทำเนียบผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ Outcome-Based Education: Theory into Practice ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2559 ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ ชื่อ-สกุล ภาควิชา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรันดร ยูวะนิยม หัวหนาภาควิชาชีวเคมี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ รองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร บุญยฤทธิ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
6. อาจารย์ ดร.วิฑูร ชื่นวชิรศิริ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
8. อาจารย์ ดร.นิสา ปฏิการมณฑล อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรที่เข้าร่วมการอบรม C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign
Project

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin