สิงหาคม 2560

วันที่

กิจกรรม

 9 ส.ค.60

การประชุมทบทวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร ปีงบประมาณ 2560

 2 ส.ค.60

การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

กรกฏาคม 2560

 5 ก.ค.60

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มิถุนายน 2560

 27 มิ.ย.60

ประชุมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

 23 มิ.ย.60

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2561

 20 มิ.ย.60

กำหนดการและกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร ปี 2560

 

การอบรมผู้ประเมิน CUPT INDICATORS

 9 มิ.ย.60

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560

 5 มิ.ย.60

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EDPEX ประจำปี 2560

สิงหาคม 2560

 20 มิ.ย60

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาฟิสิกส์

พฤษภาคม 2560

 17 พ.ค. 60

เยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2559

 4 พ.ค.60

หลักสูตรฟิสิกส์รับการตรวจประเมิน MU AUN-QA

เมษายน 2560

 5 เม.ย.60

สรุปผลการจัดการความเสี่ยง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2560

 3 เม.ย.60

แนวทางในการดำเนินงานตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

มีนาคม 2560

 15 มี.ค. 60

MUQD MARKET 2017

กุมภาพันธ์ 2560

 17 ก.พ. 60

การประชุมเพื่อติดตามการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EDPEX

 14  ก.พ. 60

อบรมเรื่องเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

 1 ก.พ.60

สร้างพลังคน เสริมพลังองค์กรสู่ความยั่งยืน

มกราคม 2560

 19 ม.ค. 60

การอบรมผู้ตรวจประเมิน EDPEX ของสกอ. 2560

18 ม.ค.60

AAR AUN-QA 2017

17 ม.ค.60

สวัสดีปีใหม่ 2560

12 ม.ค.60

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน MU EDPEX ASSESSOR รุ่นที่ 5

Solverwp- WordPress Theme and Plugin