การอบรมผู้ประเมิน CUPT Indicators

การอบรมผู้ประเมิน CUPT Indicators

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 หลักสูตร Outcome-Based Education and AUN-QA Tier 2 Assessor ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเซซาน-เรอนัวร์ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

(บน) การแบ่งกลุ่ม สลับบทบาทในการเป็นผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน

เอกสารประกอบการประชุม

  • รายงานประเมินตนเองระดับสถาบันแห่งหนึ่ง ตามเกณฑ์ CUPT QA ระดับสถาบัน
  • คู่มื่อการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560
  • เอกสารประกอบการบรรยาย “ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-60 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560”
  • เอกสารประกอบการบรรยาย “CUPT QA 255802560 Assessors Workshop Faculty/Institute Level based on AUN-QA Assessors Training by Johnson Ong Chee Bin, Tan Kay Chuan (AUN-QA Experts)”

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin