โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ที่ โครงการ วันที่ ลงทะเบียน หมายเหตุ 1. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร 21-22 เม.ย. 2561 2,000 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 2. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้สอน รุ่นที่ 1 16-17 มิ.ย.+ 20 ต.ค. 2561 รุ่นที่ 2 29-30 มิ.ย. + 27 ต.ค. 2561 3,000 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 3. การอบรมหลักสูตรเรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1 27-28 เม.ย. 2561 รุ่นที่ 2 […]

การอบรมผู้ประเมิน CUPT Indicators

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 หลักสูตร Outcome-Based Education and AUN-QA Tier 2 Assessor ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเซซาน-เรอนัวร์ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ (บน) การแบ่งกลุ่ม สลับบทบาทในการเป็นผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เอกสารประกอบการประชุม รายงานประเมินตนเองระดับสถาบันแห่งหนึ่ง ตามเกณฑ์ CUPT QA ระดับสถาบัน คู่มื่อการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560 เอกสารประกอบการบรรยาย “ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-60 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560” เอกสารประกอบการบรรยาย “CUPT QA 255802560 Assessors Workshop Faculty/Institute Level based on […]

การประเมินคุณภาพระดับสถาบันด้วย CUPT Indicators

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมฟังการอบรมเรื่องการประเมินคุณภาพระดับสถาบันด้วย CUPT Indicators ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560

Solverwp- WordPress Theme and Plugin