ธันวาคม 2559

 

วันที่

กิจกรรม

9 ธ.ค.59

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) รับการประเมิน MU AUN-QA

 พฤศจิกายน 2559

21 พ.ย.59

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน (Performance Agreement หรือ PA)

19 พ.ย.59

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำ EDPEX ไปใช้พัฒนาองค์การ

 ตุลาคม 2559

20 ต.ค.59

การประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ

13 ต.ค.59

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพรับการตรวจประเมิน MU AUN-QA

 กันยายน 2559

19 ก.ย.59

ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ 2560-2564

5 ก.ย.59

การจัดทำข้อตกลงปฏิบัติการ (Performance Agreement: PA) ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560

 สิงหาคม 2559

26 ส.ค.59

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการ (After Action Review)

 มีนาคม 2559

31 มี.ค.59

พิธีลงนามความร่วมมือส่วนต่อขยาย GII

 

แนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) ชมรมนักพัฒนาคุณภาพ และงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

30 มี.ค.59

กิจกรรม Meet the Dean เป็นกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559

19 มี.ค.59

การอบรมผู้ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดย ทปอ.

18 มี.ค.59

การวันทำข้อตกลงปฏิบัติงาน (Performance Agreement; PA) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

17 มี.ค.59

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ AUN-QA

9 มี.ค.59

หลักสูตรชีวเคมีรับการตรวจประเมิน AUN-QA

 กุมภาพันธ์ 2559

24 ก.พ.59

การอบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์ MU EDPEX รุ่นที่ 4

17 ก.พ.59

โครงการ UNIVERSITY ENGAGEMENT ของคณะวิทยาศาสตร์

10 ก.พ.59

การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี

3 ก.พ.59

การฝึกเยี่ยมสำรวจหลักสูตร MU AUN-QA

 มกราคม 2559

29 ม.ค.59

การบริหารความเสี่ยง 2559

27 ม.ค.59

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 1/2559

18 ม.ค.59

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx Share & Learn from Good Practices

16 ม.ค.59

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน MU EDPEX รุ่นที่ 4

3 ม.ค.59

แนวทางการดำเนินการ MU EDPEX ประจำปี 2559

Solverwp- WordPress Theme and Plugin