งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการ (After Action Review) จากการที่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA โดยกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม K102 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 โดย อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงและ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ประธานหลักสูตรและรองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

การนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจเบื้องต้น (11 มีนาคม 2559)
การนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจเบื้องต้น (11 มีนาคม 2559)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 349

Solverwp- WordPress Theme and Plugin