หลักสูตรชีวเคมีรับการตรวจประเมิน AUN-QA

กำหนดการตรวจประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีวเคมี ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559

หมายเหตุ การดำเนินการทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

MU_AUN-QA_BC_Visit_20160309_02

กำหนดการ

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559

 • 09:00 พิธีเปิด ห้อง K101
  • กรรมการตรวจประเมิน AUN-QA Assessor
   • อ.ดร.วีรเดช (Team Lead) และคณะ
  • ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล
   • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  • ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   • รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
   • รองคณบดีฝ่ายแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
   • รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  • ผู้แทนภาควิชาเคมี
   • หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
   • รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
   • ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีวเคมี
  • ผู้เข้าร่วมอบรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ชมการถ่ายทอดสดที่ห้อง K102)
   • ผู้เชียวชาญพิเศษ AUN-QA
   • ผู้เข้าอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยมหิดล
   • เจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพ
 • แนะนำกระบวนการตรวจประเมิน MU AUN-QA
 • แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
 • แนะนำหลักสูตร
 • การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
 • การสัมภาษณ์อาจารย์
 • การชมสถานที่
 • การสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559

 • การสัมภาษณ์ศิษย์เก่า
 • การสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559

 • การรายงานผลการประเมินเบื้องต้น

ประมวลภาพ

MU_AUN-QA_BC_Visit_20160309_01

พิธีเปิด

MU_AUN-QA_BC_Visit_20160309_03

การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

MU_AUN-QA_BC_Visit_20160309_05

การเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์

การนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจเบื้องต้น (11 มีนาคม 2559)

การนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจเบื้องต้น (11 มีนาคม 2559)

การเข้ารับประเมินโดย AUN-QA ระดับอาเซียน

 • มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมสนับสนุนหลักสูตรที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์หรือดีกว่าโดยกรรมการ MU AUN-QA ให้เข้ารับการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินระดับอาเซ๊ยน และจะสนับสนุนงบประมาณในการรับเยี่ยมให้ทั้งหมด (ประมาณ 200,000 บาท) หากสามารถส่งเข้าระบบเพื่อรับประเมินก่อนเดือนกันยายน 2559

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin