การอบรมผู้ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดย ทปอ.

การอบรมผู้ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดย ทปอ.

CUPT_AUN-QA_Workshop_20160319

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 0900-1700 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล

กำหนดการ

เวลา กิจกรรม
0900 แนะนำเกณฑ์ AUN-QA โดย Associate Professor Nantana Gajaseni, Executive Director of AUN
1015 ทบทวนเกณฑ์ AUN-QA โดย รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ และ รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์
1500 กระบวนการตรวจประเมินและข้อปฏิบัติ
1600 SAR Reading and Desktop Assessment โดย ดร.นันทน์ ถาวรังกูร และ รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์

เอกสารประกอบการอบรม

 • กำหนดการ
 • เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

ประเด็นจากการอบรม

 • ผู้ประเมินจากการอบรม ขึ้นทะเบียนกับ ทปอ. ประเมินหลักสูตรร่วมกับ ทปอ. แต่ไม่ใช่ผู้ประเมินของ AUN-QA
 • การประเมินของ ทปอ. ไม่ได้ทำเพื่อให้ใบรับรอง แต่ทำเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback)
 • รอบการประเมิน ตามสมัครใจ/5 ปีครั้ง ก่อนการปรับหลักสูตร (เพื่อให้ได้ข้อมูลไปปรับหลักสูตร)
 • กำหนดการอบรมครั้งต่อไป
  • ผ่านการสอบ (screening test) และทำการบ้าน (desktop assessment)
  • รอบที่หนึ่ง 13-14 พ.ค. 2559
  • รอบที่สอง 2 3-4 มิ.ย. 2559

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin