การประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ

กองพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1/2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 0930-1200 โดยมี อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ เข้าประชุม

meeting_20161020a

รายละเอียดการประชุม

 • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
  • มหาวิทยาลัยมหิดลติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก THE และ QS ซึ่งพบว่า MU อยู่ในลำดับที่ 501-600 และ 283 ตามลำดับ
  • การจัดอันดับของ THE ในเอเซีย MU อยู่ในลำดับที่ 4 ของอาเซียนและอันดับที่ 90 ของเอเซีย ใช้เกณฑ์ที่ประกอบด้วย
Asia THE Indicators 2016 Weight
Teaching (the learning environment)

 • Reputation survey 10%
 • Staff-to-student ratio 4.5%
 • Doctorate-to-bachelor’s ratio 2.25%
 • Doctorates aawarded to academic staff ratio 6%
 • Institutional income 2.25%
25%
Research (volume, income, and reputation)

 • Reputation survey 15%
 • Research income 7.5%
 • Research productivity 7.5%
30%
Citations (research influence) 30%
International outlook (staff, student, research)

 • International-to-domestic-student ratio 2.5%
 • International-to-domestic-staff ratio 2.5%
 • International collaboration 2.5%
7.5%
Industry income (knowledge transfer) 7.5%
 • การจัดอันดับ (ต่อ)
  • QS University Ranking Asia 2016 พบ MU อยู่ในลำดับที่ 8 ของอาเซียน และ 61 ของเอเซีย ซึ่งใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
Asia QS Indicators 2016 Weight 2016
Academic Reputation 30%
Employer Reputation 20%
Faculty/Students Ratio 15%
Citation per paper  & Paper per faculty 10+10%
Staff with PhD 5%
Proportion of International Faculty and Proportion of International Students 2.5+2.5%
Proportion of inbound exchange students and proportion of outbound exchange students 2.5+2.5%
 • World Class University (Salmi, J. 2009, The Challenges of Establishing World-Class Universities. Washington DC: The World Bank)

wcu_2009

 • วิวัฒนาการระบบพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (IQA System Improvement: MUQD Standard and Criteria Refinement)
  • MUQD ระยะที่ 1, 2 และ 3
  • EdPEx
   • ระยะที่ 1 มี 3 ส่วนงานใช้เกณฑ์ TQA/EdPEx
   • ระยะที่ 2 มีอีก 6 ส่วนงานใช้เกณฑ์ TQA/EdPEx (รวม 9 ส่วนงานนำร่อง รวมถึงคณะวิทยาศาสตร์)
   • ระยะที่ 3 มีอีก 13 ส่วนงานใช้เกณฑ์ TQA/EdPEx รวม 22 ส่วนงาน
   • ระยะที่ 4 มีอีก 16 ส่วนงานใช้เกณฑ์ TQA/EdPEx รวม 38 ส่วนงาน (เป็นทุกส่วนงานหลักของมหาวิทยาลัย)
 • Quality Assurance at Mahidol University
  • IQA
   • EdPEx at University Level
   • EdPEx at Faculty Level
   • AUN-QA at Programme Level
  • EQA
   • ONESQA (สมศ.)
 • MU Quality Development Strategy
  • LET’s Develop
   • L for Lead in Quality Development (ผ่านการใช้ TQA, EdPEx, AUN-QA, others)
   • E for Engage all faculties, assessors, and MU staff
   • T for Teamwork among MUQD workforces
   • S for Support and facilitate all faculties to develop
  • Other international accreditation
   • WFME (World Federation for  Medical Education)
   • AACSB
   • ABET
   • Etc.
 • การใช้ AUN-QA ที่มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประโยชน์ของการได้รับการรับรองระดับนานาชาติ (international accreditation)
 • เพราะเหตุใจจึงมุ่งเน้น Outcome-based Education (OBE)
 • แผนการประเมินหลักสูตรด้วยเกณฑ์ MU AUN-QA
 • แผนการพัฒนาผู้ประเมินตามเกณฑ์ MU-AUN-QA
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความยั่งยืนของระบบคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบายชัดเจนและมียุทธศาสตร์ในการนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน
  • ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงานให้ความสำคัญ และนำไปปรับใช้อย่างจริงจัง
  • มีการสื่อสารนโยบาย แนวทาง ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA สู่ประชาคม
  • การให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพและการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • มีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมพัฒนาในด้านต่าง ๆ
  • มีการพัฒนาผู้ตรวจประเมินที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 • หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

“มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ระบบประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนา ไม่ใช่มุ่งหวังคะแนนหรือรางวัลใด ๆ”

 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560

MU EdPEx 2560

กิจกรรม EdPEx 2560 วัน เดือน ปี
Criteria Training
EdPEx Criteria Training 1/59 2-4 พ.ย. 59
EdPEx for Executives 18-19 พ.ย. 59
EdPEx Criteria Training 2/59 19-21 ธ.ค. 59
Assessor Training
MU EdPEx Assessor Training #5 (1of2) 12-13 ม.ค. 60
MU EdPEx Assessor Training #5 (2of2) 22-24 ก.พ. 60
MU EdPEx Lead Assessor Preparation 16 มี.ค. 60
MU EdPEx Assessor Calibration 17 มี.ค. 60
Share and Learn
ตลาดนัดคุณภาพ (EdPEx & AUN-QA) 24 ม.ค. 60

MU AUN-QA 2560

กิจกรรม AUN-QA 2560 วัน เดือน ปี
MU AUN-QA Assessor & SAR Writting
MU AUN-QA Assessor Training #4 9-11 ม.ค. 60
MU AUN-QA Assessor Training #5 TBA
MU AUN-QA SAR Writting Workshop (Assessor Training required) 28 ก.พ. 60
Share and Learn
ตลาดนัดคุณภาพ (EdPEx & AUN-QA) 24 ม.ค. 60

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin