การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 1 “การอบรมกระบวนการตรวจประเมินตามแนวทาง TQA”

วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559

ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้นที่ 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

MU_EdPEx_Assessor_Training_840px_20160116-17

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 384

Solverwp- WordPress Theme and Plugin