วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA จากกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสังเกตุการณ์ในห้อง K102 อีก 21 ท่าน ทั้งนี้กรรมการเยี่ยมสำรวจจะรายงานผลการเยี่ยมสำรวจเบื้องต้นด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ต่อไป

site_visit_poster_for_facebook_2016

ประมวลภาพบรรยากาศการเยี่ยมสำรวจหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559

การเป็นที่ฝึกเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA ของคณะวิทยาศาสตร์

scbt_aun-qa_20161013_004

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสถานที่ฝึกเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA เป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเมื่อครั้งที่มีการเยี่ยมสำรวจหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี) สำหรับการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA รุ่นที่ 3 โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดเตรียมห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติให้เป็นห้องสังเกตการณ์ ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่มีการต่อสายสัญญาณโดยตรงออกจากห้อง K101 ซึ่งเป็นห้องสำหรับดำเนินกระบวนการเยี่ยมสำรวจตัั้งแต่พิธิเปิด และการสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใชับัณฑิต (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้เยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA ได้มีประสบการณ์ตรง

กำหนดการ

 Site visit Agenda for MU AUN-QA

(Day 1)

Date/ Time Activities Room
08.00 – 08.40 Meeting of Assessors Team and Trainees K102
08.45 – 09.00

Opening Session

– Welcome Remarks by Dean

– Opening Remarks by Vice President for QA or Lead Assessor

K101
09.00 – 09.20 Briefing by Dean K101
09.20 – 10.00 Meeting with Head of Department, Programme Chair and Key Programme Committee and Members
(Coffee Break included)
K101
10.00 – 10.40 Meeting with Academic Staff K101
10.40 – 11.20 Meeting with Alumni K101
11.20 – 12.00 Meeting with Employers K101
12.00 – 12.45 Lunch K103
12.45 – 13.00 Meeting of Assessors Team and Trainees K101
13.00 – 13.40 Meeting with Students K101
13.40 – 14.20 Meeting with Support Staff K101
14.20 – 15.00

Site Visit to Faculty – Laboratories, Lecture Facilities,

Libraries, IT Services’ Facilities and Academic Services.

MUSC/SCBT
14.30 – 15.30 Coffee Break K101
15.30 – 16.30 Meeting of Assessors Team and Trainees K102

 

(Day 2)

Date/ Time Activities Room
08.00 – 09.30 Meeting of Assessors Team K102
09.30 – 11.30 Presentation of Preliminary Assessment Findings K101
11.30 – 12.00 Closing Session K101

แบบสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ

static_qr_code_without_logo

รายการอาหารและของว่าง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 546

Solverwp- WordPress Theme and Plugin