กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 0830-1630 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลงทะเบียนร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ http://www.qd.mahidol.ac.th/mqf2016/ หรือติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-6062-5

คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลงานในมหกรรมคุณภาพได้แก่

ช่วงเวลาส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ

mu_mqf_20161129

ตัวอย่างผลงานที่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์นำเข้าร่วมมหกรรมคุณภาพ

ปี
โปสเตอร์
ชื่อเรื่อง
2560B7การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อสาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2560B8การศึึกษาผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่รับเข้าศึกษาในระบบที่แตกต่างกันระหว่างปีการศึกษา 2555-2557
2560C13การศึกษาความคิิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี ตามแนวคิดของ COSO คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2560C14การศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์ภายในงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2560C16วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน
2560D15ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานตำแหน่งสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
2559
2558
2557

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 463

Solverwp- WordPress Theme and Plugin