มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 2559

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 0830-1630 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลงทะเบียนร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ http://www.qd.mahidol.ac.th/mqf2016/ หรือติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-6062-5

คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลงานในมหกรรมคุณภาพได้แก่

 • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
 • นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ช่วงเวลาส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ

 • วันที่ 1 มิถุนายน – 15 กันยายน 2559
 • จำนวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมเท่ากับ 164 ผลงาน
 • เป็นผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์ 0 ผลงาน คิดเป็น 0%
 • ประเภทของผลงาน
  • Oral/Poster Presentation
  • Story Telling
  • Team Good Practice
 • เกณฑ์การให้คะแนน
  • ผลงาน R2R ให้คะแนนตามเกณฑ์ 8 ด้าน
  • ผลงาน Innovation ให้คะแนนตามเกณฑ์ 8 ด้าน
  • ผลงาน Team Good Practices ให้คะแนนตามเกณฑ์ 6 ด้าน
  • ผลงาน Story Telling ให้คะแนนตามเกณฑ์ 6 ด้าน
 • การพิจารณาผลงานเบื้องต้น: 26 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 12 ตุลาคม 2559
 • ผู้ประสานงาน
  • นางสุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์
  • นางสาวกิตติยา เยือกเย็น

mu_mqf_20161129

ตัวอย่างผลงานที่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์นำเข้าร่วมมหกรรมคุณภาพ

ปี
โปสเตอร์
ชื่อเรื่อง
2560B7การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อสาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2560B8การศึึกษาผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่รับเข้าศึกษาในระบบที่แตกต่างกันระหว่างปีการศึกษา 2555-2557
2560C13การศึกษาความคิิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี ตามแนวคิดของ COSO คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2560C14การศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์ภายในงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2560C16วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน
2560D15ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานตำแหน่งสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
2559
2558
2557

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin