การเตรียมความพร้อมหลักสูตร รับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 กองพัฒนาคุณภาพเชิญผู้แทนหลักสูตรปริญญาโทและเอก ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าฟังและหารือการรับตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA โดยกรรมการจาก ASEAN AUN-QA ในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 308 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเวลา 1300-1530 กองพัฒนาคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รศ.ชวลิต วงศ์เอก เจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานหลักสูตร รองคณบดี รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง หัวหน้างาน หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท-เอก ชีวเคมี

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพรับการตรวจประเมิน MU AUN-QA

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA จากกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสังเกตุการณ์ในห้อง K102 อีก 21 ท่าน ทั้งนี้กรรมการเยี่ยมสำรวจจะรายงานผลการเยี่ยมสำรวจเบื้องต้นด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ต่อไป ประมวลภาพบรรยากาศการเยี่ยมสำรวจหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 การเป็นที่ฝึกเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสถานที่ฝึกเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA เป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเมื่อครั้งที่มีการเยี่ยมสำรวจหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี) สำหรับการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA รุ่นที่ 3 โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดเตรียมห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติให้เป็นห้องสังเกตการณ์ ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่มีการต่อสายสัญญาณโดยตรงออกจากห้อง K101 ซึ่งเป็นห้องสำหรับดำเนินกระบวนการเยี่ยมสำรวจตัั้งแต่พิธิเปิด และการสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin