แบบสำรวจเกี่ยวกับนักศึกษา / ลูกค้า

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ : ข้อมูลโดยงานนโยบายฯ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก
2. ความต้องการ/ความคาดหวังต่อการเข้าศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ : ข้อมูลโดยงานนโยบายฯ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก
3. ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล : ข้อมูลโดยงานการศึกษา เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
4. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา : ข้อมูลโดยงานการศึกษา เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5. แบบประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ : ข้อมูลโดยงานการศึกษา เก็บข้อมูลจากบัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษา
6. การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (Customer Satisfaction Survey) : ข้อมูลโดยงานสารสนเทศฯ
 

แบบสำรวจเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน

1. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด คณะวิทยาศาสตร์ : ข้อมูลโดยงานนโยบายฯ
2. ความต้องการ/ความคาดหวังต่อการเข้าทำงานที่คณะวิทยาศาสตร์: ข้อมูลโดยงานนโยบายฯ
3. ความผูกพันต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  : ข้อมูลโดยงานบริหารฯ
4.สรุปรายงานผลการสำรวจการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 : ข้อมูลโดยงานนโยบายฯ
 

แบบสำรวจผู้ปกครอง

1.ความต้องการ/ความคาดหวังต่อการให้บุตรหลานศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ข้อมูลโดยงานนโยบายฯ
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
ลีลศร พ่วงศรี โทร. 0-2201-5037
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035

Solverwp- WordPress Theme and Plugin