วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564                  เวาลา 13.30-15.30 น.

จำนวนผู้เข้าร่วม 28 คน

สรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน (PA-VISIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน    

Solverwp- WordPress Theme and Plugin