กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SCPA :THE BEST PRACTICE OF MUSC WORK PROCESS 2020

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ และรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล”

Solverwp- WordPress Theme and Plugin