วันอังคารที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ห้อง N 209

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (ประธาน)  ภาควิชาชีวเคมี

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ ภาควิชาฟิสิกส์

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ ภาควิชาคณิตศาสตร์

 

                             

Solverwp- WordPress Theme and Plugin