การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ 2565

                 คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา / กลุ่มสาขาวิชา / ศูนย์ / งาน (MUSC PA) เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา ข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา / กลุ่มสาขาวิชา / ศูนย์ / งาน (MUSC PA) จะมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (MU PA)

                 เพื่อขับเคลื่อนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน นำไปสู่วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ” ข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประกอบด้วยตัวชี้วัด และ โครงการ ได้มีการทบทวนแบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงานทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (MU PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการปรับปรุงระบบ MUSC-PA เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปีก่อน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้ใช้งานทั้งของภาควิชา / งาน และงานที่นำข้อมูลไปใช้ต่อไป

ข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 3 : โครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

และแบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการดำเนินงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

>> download <<

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • แบบฟอร์มโครงการ (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (.docx)>> download <<

  • แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  (.docx)>> download <<

  • แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (.pdf)    >> download <<

  • แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ของงานในสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (.docx) >> download <<

  • แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ของงานในสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (.pdf)   >> download <<

  • แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563-2566 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) >> download <<

  • คำอธิบายตัวชี้วัด MUSC-KPIs ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 >> download <<

  • คำอธิบายตัวชี้วัดการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (MU PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> download <<

ระบบข้อตกลงการปฏิบัติงานตามโครงการใน PA ของภาควิชา/งาน

ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
ลีลศร พ่วงศรี โทร. 0-2201-5037
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035

Solverwp- WordPress Theme and Plugin