คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 418/2559 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559

  1. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ
  2. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา กรรมการ
  3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ
  4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ
  5. นายสุนทร บัวจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

  1. รับเรื่องราวข้อร้องเรียน ไกล่เกลี่ย และหรือชี้แจงข้อร้องเรียนต่อผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ร้องขอมา
  2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
  3. พิจารณาข้อร้องเรียน และทำความเห็นเสนอคณบดี เพื่อพิจารณาสั่งการ
  4. เรียกข้อมูลหรือพยานหลักฐานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
  5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีหรือคณะกรรมการประจำคณะมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระคณบดี ทั้งนี้กรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

Solverwp- WordPress Theme and Plugin