การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แนวปฏิบัติสำหรับพนักงาน การปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ติดต่อหน่วยงาน แนวปฏิบัติสำหรับพนักงาน คัดกรองก่อนเข้าทำงานเลือก ลงทะเบียนสำหรับพนักงาน : ประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้กับเพื่อนในที่ทำงาน เลือก ลงทะเบียนพนักงาน >>> ระบุชื่อสถานประกอบการ ” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “ กรอกรายละเอียดเพื่อประเมินระดับความเสี่ยง https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php การปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ทำแบบประเมินตนเองสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 ค้นหาสถานศึกษาที่ประเมินมาตรการฯ ผ่าน Thai Stop Covid Plus ติดต่อหน่วยงาน ดาวน์โหลดแบบประเมินเซฟไทย คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การใช้งานระบบ Save Thai (สำหรับพนักงาน) การปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันโควิด 19 ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

Solverwp- WordPress Theme and Plugin