วันพุธที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ห้อง Pr 408

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล (ประธาน) ภาควิชาคณิตศาสตร์

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล ภาควิชาพฤกษศาสตร์

  3. อาจารย์ ดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

Solverwp- WordPress Theme and Plugin