SIPOC & Service Blueprint Model

การฝึกอบรมหลักสูตร: หลักการจัดการกระบวนการ: SIPOC Model & Service Blueprint Model วันที่ 2 และ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 0900-1600 ณ ห้องประชุม K102 จำนวน 50 คน วิทยากร คุณศุภชัย เมืองรักษ์ กำหนดการ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 0900 หลักการจัดการระบบงานและกระบวนการ 1030 พักรับประทานอาหารว่าง 1045 การจัดการกระบวนการ: การจำแนกกระบวนการย่อย ด้วยเครื่องมือ Tree Diagram 1215 พักรับประทานอาหารกลางวัน 1300 การทำขั้นตอนกระบวนการ ด้วยเครื่องมือ Service Blueprint 1430 พักรับประทานอาหารกลางวัน 1445 การกำหนดข้อกำหนดกระบวนการ ด้วยเครื่องมือ SIPOC Model 1600 ถามตอบและสรุปการอบรม วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin