ธันวาคม 2564

วันที่

23 ธ.ค. 64

กิจกรรม

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ มอบของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2565

7 ธ.ค. 64

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน PA – VISIT ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พฤศจิกายน 2564

26 พ.ย.64

MU PA-VISIT การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10 พ.ย.64

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “หลักสูตรได้อะไร…จากการตรวจประเมิน AUN-QA”

ตุลาคม 2564

11 ต.ค.64

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กันยายน 2564

30 ก.ย.64

3 หลักสูตร นานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0

17 ก.ย.64

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0

14 ก.ย.64

การเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR VISIT) คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2 ก.ย.64

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สิงหาคม 2564

23 ส.ค.64

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ SAR VISIT ประจำปีงบประมาณ 2564

16 ส.ค.64

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2564

6 ส.ค.64

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 226 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ)

กรกฏาคม 2564

29 ก.ค.64

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (UNIVERSITY COUNCIL VISIT : 2) ประจำปี 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

22 ก.ค.64

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2564

มิถุนายน 2564

14 มิ.ย.64

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของภาควิชา / ศูนย์ / กลุ่มสาขาวิชา (PA VISIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

พฤษภาคม 2564

20 พ.ค.64

การประเมินส่วนงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560-2563 โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

การติดต่องานนโยบายในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมษายน 2564

22 เม.ย.64

เรียนรู้หลักการและแนวคิดในการทำงานแบบ LEAN และ AGILE

21เม.ย.64

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564

19 เม.ย.64

การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

9 เม.ย.64

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แบ่งสรร ปันบุญ มหาสงกรานต์ 2564”

มีนาคม 2564

31 มี.ค. 64

แบ่งสรร ปันบุญ มหาสงกรานต์ 2564

29 มี.ค. 64

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) และหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (นานาชาติ) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รูปแบบ 2.0 จากมหาวิทยาลัยมหิดล

24 มี.ค. 64

AUN-QA ประจำปี 2564

กุมภาพันธ์ 2564

18 ก.พ. 64

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564

17 ก.พ. 64

โครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564

1 ก.พ. 64

การตรวจประเมิน ONLINE MU AUN-QA ASSESSMENT

มกราคม 2564

11 ม.ค. 64

การตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2564

1 ม.ค. 64

การตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2564

 

EDPEX E-LEARNING

Solverwp- WordPress Theme and Plugin