ระหว่างวันที่ 14–23 กันยายน 2564  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR VISIT) ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/หลักสูตร ได้มีโอกาสจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ตามเกณฑ์ EdPEx และผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ตามเกณฑ์สกอ. และ AUN-QA พร้อมรับทราบข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจระดับคณะฯ เพื่อนําข้อมูลสารสนเทศ จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


               ทั้งนี้คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจดังกล่าว จะประกอบด้วย คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน (Assessor )
ตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ AUN-QA ของทางมหาวิทยาลัย  โดยรูปแบบกิจกรรมเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR VISIT) จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting 

ภาพบรรยากาศกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจ ภาควิชา/ศูนย์/กลุ่มสาขาวิชา/งาน ปีงบประมาณ 2564

วัน เดือน ปี
เวลา
ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/หลักสูตร
อังคารที่ 14 กันยายน 2564
09.00 – 11.00 น.
งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
13.30 – 15.30 น.
กายวิภาคศาสตร์
พุธที่ 15 กันยายน 2564
13.30 – 15.30 น.
กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ
พฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
09.00 – 11.00 น.
ชีวเคมี
13.30 – 15.30 น.
พยาธิชีววิทยา
ศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
09.00 – 11.00 น.
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
13.00 – 15.00 น.
ฟิสิกส์
15.00 – 17.00 น.
เภสัชวิทยา
จันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
09.00 – 11.00 น.
คณิตศาสตร์
13.30 – 15.30 น.
ชีววิทยา
อังคารที่ 21 กันยายน 2564
09.00 – 11.00 น.
จุลชีววิทยา
14.00 – 16.00 น.
สรีรวิทยา
พุธที่ 22 กันยายน 2564
09.00 – 11.00 น.
เทคโนโลยีชีวภาพ
พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
09.00 – 11.00 น.
พฤกษศาสตร์
13.00 – 15.00 น.
เคมี
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
13.30 – 15.30 น.
กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมฯ
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 441

Solverwp- WordPress Theme and Plugin