วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการตรวจประเมิน Online MU AUN-QA Assessment ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (นานาชาติ)


                ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0) จากคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ก่อนนำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินในรูปแบบ Online MU AUN-QA Assessment ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ทั้งกระบวนการ


              คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 12 หลักสูตร ปริญญาโทและเอก จำนวน 34 หลักสูตร รวมทั้งหมด 46 หลักสูตร โดยกว่า 39 หลักสูตร ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA แล้ว และคาดว่าจะรับการตรวจประเมินครบทุกหลักสูตรภายในปี 2564 นี้


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 452

Solverwp- WordPress Theme and Plugin