วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30–16.00 น. ตามที่คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา ข้อตกลงการปฏิบัติงานดังกล่าวกำหนดให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4 ด้านของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสำคัญ ในปีนี้ การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้มีการดำเนินงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) มากยิ่งขึ้น


         งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จึงจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งแผนการดำเนินงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ให้กับหัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าศูนย์ หัวหน้างาน รวมถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetingโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 104 คน

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 556

Solverwp- WordPress Theme and Plugin