วันที่  24 มีนาคม 2564  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ และหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (นานาชาติ) ภาควิชาสรีรวิทยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN–QA รูปแบบ 2.0 (MU AUN–QA Assessment 2.0) จากคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ชวลิต วงษ์เอก เป็นประธานตรวจประเมินหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (นานาชาติ) โดยทั้ง 2 หลักสูตร เข้ารับการตรวจประเมิณผ่านระบบออนไลน์ CISCO Webex Meeting ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท


       คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 12 หลักสูตร ปริญญาโทและเอก จำนวน 34 หลักสูตร รวมทั้งหมด 46 หลักสูตร โดยกว่า 41หลักสูตร ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN–QA แล้ว และคาดว่าจะรับการตรวจประเมินครบทุกหลักสูตรภายในปี 2564 นี้ 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 468

Solverwp- WordPress Theme and Plugin