เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “หลักสูตรได้อะไร…จากการตรวจประเมิน AUN-QA”

                       วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ในหัวข้อ หลักสูตรได้อะไรจากการตรวจประเมิน AUN-QA  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้นำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (AUN Quality Assurance: AUN-QA) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในส่วนงาน และให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับมุมมอง แนวคิด เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ สามารถนำข้อมูลมาปรับใช้ในกระบวนการดำเนินการของหลักสูตร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์พัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ให้พร้อมรับการตรวจประเมินฯ    ณ ห้องประชุม K102  เวลา 10.00-12.00 น. โดยรูปแบบกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings  และมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวนทั้งสิ้น 58 คน
              การเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และอดีตรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มาเป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์ ดร.พรรณวจี พยงค์ศรี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

📺 สามารถชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/2PS_Ne-r1Qs

ภาพบรรยากาศ