ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่จัด : วันพุธที่ 17 – วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่ : ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท และศาลายา)


เอกสารประกอบการสัมมนา

  1. แบบสำรวจก่อนการสัมมนา : แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อลักษณะและพฤติกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับค่านิยมและแนวคิดหลัก ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

  2. ผลสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อลักษณะและพฤติกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับค่านิยมและแนวคิดหลัก ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ New

  3. รายละเอียดโครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฯ

  4. กำหนดการโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฯ

  5. เอกสารประกอบการสัมมนา จำแนกตามกลุ่ม (เป็นข้อมูลที่ไม่ให้เผยแพร่)

6. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร สมรรถนะหลัก ปณิธาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

7. หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 2563-2564

8. เว็บไซต์ ระบบ Mahidol University Digital KM Masterclass : หัวข้อ EdPEx E-learning 

9. แบบประเมินผลการจัดสัมมนา

10. สรุปผลการจัดสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 New


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 671

ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่จัด : วันพุธที่ 17 – วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่ : ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท และศาลายา)

เอกสารประกอบการสัมมนา

  1. แบบสำรวจก่อนการสัมมนา : แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อลักษณะและพฤติกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับค่านิยมและแนวคิดหลัก ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  2. ผลสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อลักษณะและพฤติกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับค่านิยมและแนวคิดหลัก ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ New
  3. รายละเอียดโครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฯ
  4. กำหนดการโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฯ
  5. เอกสารประกอบการสัมมนา จำแนกตามกลุ่ม (เป็นข้อมูลที่ไม่ให้เผยแพร่)

6. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร สมรรถนะหลัก ปณิธาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

7. หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 2563-2564

8. เว็บไซต์ ระบบ Mahidol University Digital KM Masterclass : หัวข้อ EdPEx E-learning 

9. แบบประเมินผลการจัดสัมมนา

10. สรุปผลการจัดสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 New

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 0

Solverwp- WordPress Theme and Plugin