วันที่ 10 มิถุนายน 2564 – 22 มิถุนายน 2564  ตามที่มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/ กลุ่มสาขาวิชา/ ศูนย์ กับผู้บริหารไปแล้วนั้น งานนโยบายฯ จึงจัดกิจกรรม MUSC PA-VISIT เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เพื่อชี้แจงรายละเอียดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ตามแผนบุทธศาสตร์คณะ ฉบับปรับปรุง เพื่อให้ภาควิชาเตรียมวางแผนในปี 2565 อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคร่วมกันระหว่างผู้บริหารและภาควิชา/ กลุ่มสาขาวิชา/ ศูนย์ โดยรูปแบบกิจกรรม MUSC PA-VISIT เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

            จากกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของ ภาควิชา / กลุ่มสาขาวิชา / ศูนย์ จำนวน 15 ภาควิชา  ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและภาควิชาฯ โดยกิจกรรม MUSC PA-VISIT ภาควิชาฯ มีรายละเอียดดังนี้

1) ทีมผู้บริหารสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) และขอความร่วมมือภาควิชาฯ จัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

2) ภาควิชาฯ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและความคืบหน้าในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามที่เสนอไว้ใน PA

3) ภาควิชาฯ นำเสนอโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญและมีความโดดเด่นรวมทั้งทิศทางในการดำเนินงานในอนาคต

4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมผู้บริหารและภาควิชาฯ

กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว งานนโยบายฯ จัดทำสรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นของแต่ละภาควิชาฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร ภาควิชาฯ และหัวหน้างาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี

ลำดับ         
วันที่ / เวลา
ภาควิชา / กลุ่มสาขา
1
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564              09.30-11.30
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
2
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564              13.30-15.30
ภาควิชาชีววิทยา
3
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564                    13.30-15.30
ภาควิชาคณิตศาสตร์
4
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564                  09.30-11.30
กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
5
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564                 09.30-11.30
ภาควิชาเภสัชวิทยา
6
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564                 13.30-15.30
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
7
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564                      09.30-11.30
ภาควิชาชีวเคมี
8
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564                      13.30-15.30
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
9
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564              09.30-11.30
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
10
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564                    09.30-11.30
ภาควิชาฟิสิกส์
11
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564                    13.30-15.30
ภาควิชาสรีรวิทยา
12
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564                  09.30-11.30
กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ
13
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564                  13.30-15.30
ภาควิชาจุลชีววิทยา
14
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564                  09.30-11.30
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
15
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564                  13.30-15.30
ภาควิชาเคมี

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 668

Solverwp- WordPress Theme and Plugin