วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564               เวลา 13.30-15.30 น.

จำนวนผู้เข้าร่วม 28 คน

สรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน (PA-VISIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน