วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดจ้าง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 มาตรา 44 ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีการประเมินส่วนงานโดยผู้ประเมินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทุกส่วนงานต้องได้รับการประเมิน ทั้งส่วนงานที่จัดตั้งตามมาตรา 10 และส่วนงานที่มิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตลอดจนหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มีลักษณะการบริหารงานคล้ายส่วนงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 42 ส่วนงาน


         คณะวิทยาศาสตร์ ได้บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดจำนวน 39 ตัวชี้วัด พร้อมแนบไฟล์หลักฐาน (PDF) เข้าในระบบ MahidolxTris Survey เมื่อวันที่ 19 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 และรับการตรวจเยี่ยมจากผู้แทนบริษัท TRIS ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ WebEx Meeting  โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

1) เวลา 9.00-10.00 น. ทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) โดยการสัมภาษณ์คณบดีและทีมบริหาร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ส่วนงาน กำหนดสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย (Disruptive Scenarios) และการเตรียมความพร้อมด้านที่สำคัญในระยะ 3 ปีข้างหน้า (ปี 2564-2566)

2) เวลา 10.00-12.00 น. สนทนากลุ่มเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ และสายสนับสนุน จำนวน 10 ท่าน ที่มีต่อคณะและมหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ขั้นตอนการทำงาน บรรยากาศการทำงาน การพัฒนาและโอกาสในสายอาชีพ

3) เวลา 13.00-15.00 น. สัมภาษณ์กลุ่มผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด KPI ของส่วนงาน โดยให้อธิบายชี้แจงรายละเอียดในบางประเด็นที่มีข้อสงสัย และขอข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 9 รายการ ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวชี้วัดผลงานวิจัย การบริการวิชาการ การรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการ ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจศิษย์เก่า รายรับจากทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายชี้นำสังคม การประเมิน EdPEx และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง TRIS ภายในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 400

Solverwp- WordPress Theme and Plugin