วันที่  23 กรกฎาคม2564  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 / 2564 ผ่านระบบ Webex Meeting ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น.  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 52 ท่าน


            โดยมีประเด็นการประชุม เพื่อสรุปรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง   ประจำปีงบประมาณ 2565  ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำส่งศูนย์บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่  30 กรกฎาคม 2564

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 451

Solverwp- WordPress Theme and Plugin