การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564

                 วันที่  21 เมษายน 2564  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นเพื่อพัฒนา จัดการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง  ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 / 2564 ผ่านระบบ Webx Meeting ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 44 ท่าน
โดยมีวาระการประชุม (แจ้งเพื่อทราบและหารือ) ดังนี้
  1. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับหน่วยงานของรัฐและการบริหารจัดการความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564(รอบ 6 เดือน)
  3. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
  4. เรื่องอื่น ๆ 
        – การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560-2563 โดยบริษัท TRIS CORPORATION
 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin