การติดต่องานนโยบายในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564