ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564

         วันพุธที่ 17 – วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564   ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท และวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในรูปแบบผสมผสานผ่านระบบ CISCO  Webex  Meetings นำโดยผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้น ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ ชี้แจงภาพรวมของเกณฑ์และศัพท์สำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กร ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อรักษาจุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) รวมทั้งแนวทางใหม่ๆ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Feedback Report) เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์สามารถปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่น ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง และก้าวทันต่อสถานการณ์โลก มุ่งสู่ระดับพัฒนาการที่สูงขึ้นในปีต่อไป การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น 78 คน (ทั้ง Onsite และ Online ผ่านระบบ CISCO  Webex  Meeting)ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าศูนย์ คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ประเภทคณาจารย์ประจํา หัวหน้างาน ตัวแทนจากกลุ่มบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่ม 1 การนำองค์กร

กลุ่ม 2 กลยุทธ์

กลุ่ม 3 ลูกค้า

กลุ่ม 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

กลุ่ม 5 บุคลากร

กลุ่ม 6 การปฏิบัติการ

เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆสามารถดูรายละเอียดการจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้จากเว็บไซต์งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin