วันที่ 23 สิงหาคม 2564  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ SAR Visit ประจำปีงบประมาณ 2564  รูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน  28 ท่าน

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 357

Solverwp- WordPress Theme and Plugin