ผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ
1. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ ภาควิชาฟิสิกส์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
2. นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ผ่านค่ายอบรมผู้ประเมิน TQA 2559

การสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี 2561

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin